Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 100 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 21.11.2008 Г.) Отразена деноминацията от 5.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.82 от 4 Октомври 1991г., изм. ДВ. бр.62 от Прочетете още …

Договор за наем

С договора за наем наемодателят се задължава да предостави една вещ за временно ползване на наемателя, който му дължи определена цена. Предмет на този договор е облигационното право на ползване върху определена вещ, която може да бъде както движима, така Прочетете още …

Нотариално удостоверяване на подпис и дата на частен документ

В много случаи законът изисква като форма за действителност на определена сделка, тя да бъде извършена в писмена форма с нотариална заверка на подписа. Като примери могат да бъдат посочени: упълномощаването за сключване на договори, които трябва да бъдат сключени Прочетете още …

Промени в тарифата за нотариалните такси

Промени в Тарифата за нотариалните такси. От 01.07.2009г. влязоха в сила изменения в Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Като цяло сумата по всички точки от тарифата е увеличена. Едновременно с това тарифата въвежда и Прочетете още …

За нотариус Мирослава Димова – Савова

Адрес: гр.София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 61,ет.2. София България 1000   телефони: 02/950-81-93; 02/950-81-93; 0888 44 11 04     Нотариус Мирослава Димова – Савова е Възпитаничка на Природoматематическата гимназия в  гр. Силистра. През 1996. се дипломира в СУ „Св. Климент Прочетете още …

Нотариус Мирослава Димова – Савова No.621

Работно време: от понеделник до петък – от 9:00 до 18:00 часа. В почивни и празнични дни – по предварителна уговорка     Нотариус Мирослава Димова – Савова е възпитаничка на Природoматематическата гимназия в  гр. Силистра. През 1996. се дипломира Прочетете още …