ПРОВЕРКА ЗА АВТЕНТИЧНОСТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ

Всяко издадено удостоверение за тежести от Имотния регистър на Агенция по вписванията от 19 март 2018 г. носи уникален буквено-цифрен код с дължина 12 знака. Кодът съдържа само цифри и главни латински букви. Чрез въвеждането на кода всеки потребител може Прочетете още …

Актуално състояние на фирма от нотариус

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР Новост е  възможността нотариусът да удостовери съдържание на документи, снети от сайта на Търговския регистър, въведено с приемането на новата ал.3 към чл. 34 от Закона за търговския регистър. Удостоверяването е доказателство, че към Прочетете още …

Промените в режима на имуществени отношения между съпрузи по новия Семеен Кодекс

РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК. Промени, свързани с новия Семеен кодекс, влизащ в сила от 01.10.2009г. Съгласно новият Семеен кодекс вече се предвиждат няколко режима на имуществени отношения между съпрузите – законов режим на общност; законов режим Прочетете още …

Парламентът удължи до края на годината срока за доказване на притежание на жилищно – спестовни влогове

Народното събрание прие на заседанието си на 28 май 2009 г. промени в Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове. Те предвиждат удължаване на срока за доказване на притежание на жилищно спестовни влогове до 31 декември Прочетете още …

Създаде се единна информационна система относно пълномощните за недвижими имоти и завещанията.

С приемането на чл.9а от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, се създаде Информационната система на Нотариалната камара, която съдържа: т.1. извлечение от пълномощните за разпореждане с недвижим имот, което включва: а) данните за упълномощителя Прочетете още …

На 21.05.2009г. изтича срока за прехвърляне на лихвочисла

Крайният срок за прехвърляне на лихвочисла, предвиден в ЗУПГМЖСВ, изтича на 21.05.2009г. Спестовната книжка трябва да е издадена /заверена/ от ДСК към 1990г. Прехвърлянето е възможно само на роднини по права линия, а на такива по съребрена – до втора степен Прочетете още …

Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 100 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 21.11.2008 Г.) Отразена деноминацията от 5.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.82 от 4 Октомври 1991г., изм. ДВ. бр.62 от Прочетете още …

Договор за наем

С договора за наем наемодателят се задължава да предостави една вещ за временно ползване на наемателя, който му дължи определена цена. Предмет на този договор е облигационното право на ползване върху определена вещ, която може да бъде както движима, така Прочетете още …

Нотариално удостоверяване на подпис и дата на частен документ

В много случаи законът изисква като форма за действителност на определена сделка, тя да бъде извършена в писмена форма с нотариална заверка на подписа. Като примери могат да бъдат посочени: упълномощаването за сключване на договори, които трябва да бъдат сключени Прочетете още …