Дейност

Нотариусът е независим и безпристрастен при изпълнение на възложените му от държавата функции, като се подчинява само на закона. Нотариусът е длъжен да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактически положение, да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици от техните действия и актове.

Условно бихме могли да разделим дейността на нотариуса на две групи:

    І. УДОСТОВЕРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ на нотариуса, произтичаща от удостоверителната функция, възложена му от държавата. Тази дейност включва правото на нотариуса:
да удостоверява подписите, датата и съдържанието на представени пред него от страните документи (напр. пълномощни, декларации, договори и др. подобни);
– да удостоверява верността на преписи от документи (напр. преписи от дипломи, от актове за раждане и др.);
– да приема за съхранение саморъчни завещания, документи и книжа;
– да обявява саморъчни завещания;
– да съставя и подписва (удостоверява) нотариални актове за различни видове сделки с недвижимиимоти (продажби, дарения, замени, учредяване на право на строеж и др. подобни);
– да съставя актове за нотариални завещания и актове за отмяна на завещания;
– да съставя констативни протоколи за явяване и/или неявяване на лица пред него за извършване на определени действия;
– да връчва нотариални покани;
– да извършва други удостоверявания, възложени му от закона – напр. протести по записи на заповед.

    ІІ. НЕУДОСТОВЕРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ на нотариуса (ДЕЙНОСТ КАТО ЮРИДИЧЕСКИ СЪВЕТНИК):
изготвяне и проверка на проекти за документи, свързани с нотариалната дейност (изготвяне на проекти за нотариални актове, договори, пълномощни, нотариални завещания и др.);
– устни и писмени консултации,
– посредничество при изясняване волята на страните;
– набавяне на справки, документи, книжа и други;
– изпълнение на завещания и управление на имущество.

Дейност 4.67/5 от 9 гласа