Създаде се единна информационна система относно пълномощните за недвижими имоти и завещанията.

С приемането на чл.9а от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, се създаде Информационната система на Нотариалната камара, която съдържа:

т.1. извлечение от пълномощните за разпореждане с недвижим имот, което включва: а) данните за упълномощителя и упълномощения – три имена, местожителството (постоянният адрес) и ЕГН на страните, а когато няма такъв – мястото и датата на раждане; когато една от страните е едноличен търговец или юридическо лице, посочват се фирмата (наименованието) и организационната форма; посочват се и съдът по регистрация, номерът на фирменото дело, седалището и кодът по БУЛСТАТ, а за вписаните в търговския регистър към Агенцията по вписванията – ЕИК; за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация в Република България, се посочват фирмата, седалището и кодът по БУЛСТАТ, съответно ЕИК;б) пълно описание на правата, условията и срока на упълномощаването, и в) кратко описание на имота, ако е налице в текста на пълномощното;

т.2. извлечение от нотариално удостоверени документи, с които се оттеглятпълномощни; извлечението освен данните по т. 1 за упълномощителя и упълномощения съдържа и номера и датата на пълномощното, както и името и номера на нотариуса, извършил удостоверяването на оттегленото пълномощно;

т.3. името и ЕГН на завещателя, извършил нотариално завещание или акт за отмяна на завещание, както и името и ЕГН на завещателя на предадено за пазене, върнато или обявено саморъчно завещание.

Промяната влиза в сила от 18.09.2009г., като в информационната система ще бъдат въведени и всички данни по т. 1 и т. 2 считано от 1 март 2008 г., както и всички налични в служебния архив на нотариуса данни по т. 3.

Създаде се единна информационна система относно пълномощните за недвижими имоти и завещанията. 5.00/5 от 1 гласа

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *