Прието бе изменение на Тарифата за нотариалните такси, което влиза в сила от 01.07.2009г.

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №109 от 12.05. 2009 г.  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ  

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т   П О С Т А Н О В И:

 • 1. В Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност /Одобрена с ПМС № 186 от 1998 г., обн., ДВ, бр. 95 от 1998 г., изм. и доп., бр. 5 от 1999 г./ се правят следните изменения и допълнения:
 1. В т. 1:

а) в буква “а” числото “15” се заменя с числото “30”;б) в букви “б”, “в” и “г” числото “10” се заменя с числото “20”;в) създава се буква “д” :“ д) за констативни протоколи по Търговския закон – “50”; г) забележката се изменя така:„Забележка: В случаите, когато нотариалните действия по чл. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са извършени от съдия по вписванията, таксите по букви „б”, „в” и „г” не се събират.”

 1. В т. 2 числото „6” се заменя с числото „10”.

 

 1. В т. 3:

а) числото “6” се заменя с “20”;б) в забележката думите „чл. 41–52” се заменят с думите „чл. 37–58”. 4.      В т. 4:а) в буква „а” числото “3” се заменя с числото “10”;б) в буква „б” числото “1” се заменя с числото “2”. 5.      Точка 5 се изменя така:„5. За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес:а) за първия подпис 5;б)  при преупълномощаване таксата за подпис без определен материален интерес
се събира в двоен размер по буква „а”;в) за всеки следващ подпис 2;г) когато документът ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на
права върху имот, за всеки подпис 10;д) при преупълномощаване таксата за подпис, когато документът ще се ползва за
учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот се събира в двоен размерпо буква „г”.Забележка: Таксата по т. 5 се събира еднократно при едновременнотоудостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно.” 6.      В т. 6: а) в буква „а” числото „2” се заменя с числото „3”;б) в буква „б” числото „1” се заменя с числото „2”. 7.      В т. 7: а) в буква „а” числото „1” се заменя с числото „2”;б) в буква „б” числото „5” се заменя с числото „10”. 8.      Точка 8 се изменя така: „8. Заиздаване на нотариален акт или договор за делба, извън посочените в т. 1 се събира такса по следната таблица:

 

Удостоверяван материален интерес Нотариална такса
лева
До 100 вкл. 30
От 101 – 1000 30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.
От 1001 – 10 000 43, 50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.
От 10 001 – 50 000 160, 50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.
От 50 001 – 100 000 480, 50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.
От 100 001 – 500 000 730, 50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.
Над 500 000 1530, 50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6 000 лв.

 

 1. Точка 9 се изменя така:

„9. За удостоверяване на датата и подписите на договори и едностранни изявления с определен материален интерес и подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжа с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира 50 на сто от таксатапо т. 8, но не по-малко от 30 лева”.

 1.  В т. 10 накрая се поставя запетая и се добавя „но не по-малко от 30 лева”.
 2.  В точка 12 думите „молби за вписване на законна ипотека” се заличават и числото “15” се заменя с “25”.
 3.  В точка 13 думите „20 лв.” се заменят с „50 лв.”.
 4.  В точка 14 числото „3” се заменя с „8”.
 5.  В точка 15 числото „6” се заменя с „15”.
 6.  В точка 20 буква „б” думите „по т. 9” се заменят с думите „по т. 11”.
 7.  Точка 23 се изменя така:

„23. За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва

:а) Извън  нотариалната  кантора  в работно време  25 на сто;

б) В нотариалната кантора  в  неработно време 25 на сто;

в) Извън  нотариалната кантора в неработно време     50 на сто;

г) Извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена 50 на сто;

д) Извън нотариалната кантора в неработно време и извън населеното място в
двоен размер.       


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *