Въпроси и отговори

Какво не може да се включи в брачния договор?

Не е допустима уговорка предбрачно имущество на една от страните да стане съпружеска имуществена общност.

Брачният договор не може да съдържа разпореждания за случай на смърт.

Ограничението не се отнася за разпорежданията относно дяловете на съпрузите при прекратяване на уговорена съпружеска имуществена общност.

 

Каква такса се дължи при заверка на договор за наем ?

Договорът за наем може да се таксува по две точки от Тарифата за нотариалните такси към ЗННД,
като критерият е дали договорът подлежи на вписване или не.
На вписвне в Агенцията по вписване подлежат договорите за наем на недвижим имот
(вкл. на земделска земя) за срок по-дълъг от една година, както и договорите за аренда,
като в този случай нотариалната такса се определя по т.9 от Тарифата.
Дължи се и такса за Агенция по вписванията. Ако договорът за наем е за срок по-кратък от една година, то той се таксува по т.10 от тарифата. И в двата случая е предвиден минимум на нотариалната такса от 30лева.
Таксата се изчислява върху материалният интерес, който представлява сумата от месечния наем
за срока на договора, а ако такъв не е посочен – за три години. 

Подлежи ли на нотариална заверка брачният договор?

Брачният договор се сключва лично от страните в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите.

Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещноправо върху недвижим имот, се заверява от нотариус, в чийто район се намира имотът.

Когато имотите, предмет на договора, се намират в районите на действие на различни нотариуси, нотариалното удостоверяване се извършва от нотариус в един от тези райони по избор на страните.

Къде мога да направя справка дали лице има или не брачен договор?

Брачните договори се регистрират в централен електронен регистър към Агенцията по вписванията.

Нотариус може да извърши тази справка.

Как може да се промени, измени вече сключен брачен договор?

Изменения в брачния договор могат да се направят само във формата на сключването му, т.е. в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и подписите на съпрузите.

Как се разваля брачен договор?

Брачният договор може да бъде развален по съдебен ред по чл. 87, ал. 1 от ЗЗД, ако това не противоречи на принципите на Семейния кодекс и на добрите нрави.

Чл. 87. Когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма.

Кредиторът може да заяви на длъжника, че разваля договора и без да даде срок, ако изпълнението е станало невъзможно изцяло или отчасти, ако поради забава на длъжника то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Развалянето на договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, става по съдебен ред. Ако ответникът предложи изпълнение в течение на процеса, съдът може да даде според обстоятелствата срок за това.

Разваляне на договора не се допуща, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на кредитора.

Правото да се разваля договорът се погасява с петгодишна давност.

Могат да има и частично разваляне – на отделни клаузи от договора. Развалянето има действие за в бъдеще.

Кога и как се прекратява брачен договор?

Брачният договор се прекратява:

По взаимно съгласие на страните – в този случай те могат да изберат законов режим или да сключат нов договор;

По иск на единия съпруг при съществена промяна на обстоятелствата, ако договорът сериозно застрашава интересите на съпруга, на ненавършилите пълнолетие деца или на семейството;

При прекратяване на брака, освен клаузите, които уреждат последиците от прекратяването и са предназначени да действат и след него.

Може ли да се сключи брачен договор при вече сключен брак?

Да, съпрузите могат да сключат брачен договор и по време на брака. Брачният договор поражда действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен по време на брака – от деня на сключване на договора или от друга дата, определена в него.

Кой може да сключи брачен договор?

Брачен договор могат да сключват:

Само дееспособни лица (навършили осемнадесет години, които не са поставени под запрещение). Малолетно лице (от 14-16 години) не може да сключва такъв договор, но непълнолетен (16-18 години) може, при условие, че вече има сключен граждански брак.

Съществува ли генерално пълномощно?

Терминът “генерално пълномощно” е по-скоро житейски, отколкото правен. “Генерално пълномощно” с много общ текст от типа на – упълномощавам някого да ме представлява пред всички лица – физически июридически, държавни и общински органи и институции и т.н. – може да ви свърши работа само за най-обикновени справки и действия. За всички по-специфични действия, като напр. за опериране с банкови сметки, за покупко-продажба на имоти и др. подобни, се изисква изрично пълномощно.

Имат ли пълномощните срок на действие?

Ако в самото пълномощно не е посочен срок за неговата валидност, то е валидно докато не бъде оттеглено от упълномощителя, докато упълномощения не се откаже от него или докато някой от тях двамата – упълномощител или упълномощен не почине (съотв. юридическото лице не бъде прекратено).

На практика в много институции искат пълномощното да е с по-нова дата, за да е сигурно, че лицето, което е подписало това пълномощно е още живо и че не е променило волята си. Тъй като оттеглянето напълномощното е сложна процедура, за предпочитане е да се посочва срок на валидност в текста напълномощното.

Защо при продажба на кола или недвижим имот нотариусът иска да присъства и съпругата/съпругът?

Съгласно Семейния кодекс обща собственост на съпрузите (т.нар съпружеска имуществена общност) са всички вещи, права върху вещи и парични влогове, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос.

Няма значение на чие име е издаден документът за собственост. Разпорежането с вещи, съпружеска имуществена общонст, се извършва от двамата съпрузи заедно.

Изключение правят вещите (вкл. недвижимите имоти) придобити по наследство и дарение, както и вещите при т.нар. трасформация на лично имущество.

Какви документи се изискват от продавача при продажба на имот?

При продажба на имот продавачът трябва да притежава следните документи:
  1. Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост);
  2. Документ за самоличност (лична карта, паспорт);
  3. Данъчна оценка на имота (извършва се от данъчната служба);
  4. Скица на имота (ако предмет на сделката е дворно място);
  5. Протокол за делба (ако е имало делба на имота);
  6. Удостоверение, че имотът не е актуван като общински (само за сделки с дворно място, издава се от отдел „Общинска собственост“);
  7. Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план (необходимо е само при положение, че в имота е извършено строителство, което не е отразено в нотариалния акт);
  8. Удостоверение за наследници (изисква се ако лицето, посочено в документа за собственост е починало);
  9. Пълномощно (изисква се ако продавачът не може да присъства при организацията и изповядването на сделката и е упълномощило друго лице);
  10. Други документи според особеностите на имота, напр. смъртен акт, акт за раждане, документ за развод, удостоверение за брак и т.н.
Въпроси и отговори 4.50/5 от 4 гласа